Početna strana  | Gimnazije  | Ekonomske  | Tehničke  | Medicinske  | Osnovne škole  
A  B  C Č Ć  D DŽ Р E  F  G  H  I  J  K  L LJ  M  N NJ  O  P  R  S Š  T  U  V  Z Ž  X 

Fakultet Prirodnih Nauka Sarajevo

Share Pomozite i dodajte link za našu školu na Facebook!Pozdrav svima! Pronađite stare prijatelje, postavite pitanje, napišite nešto šaljivo iz srednjoškolskih dana, upišite svoje kontakt informacije:

Unesite poruku:


Pregledaj upise!Pronadite školu ili prijatelja:

Fakultet Prirodnih Nauka Sarajevo


Sarajevo
Zmaja Od Bosne 33
033/640 246
Okrug: Ime: Fakultet Prirodnih nauka Filename: Fakultet Prirodnih nauka Sarajevo, Telefon ili faks: , Ulicna adresa: Zmaja od Bosne 33 Postanski Broj: Dodatni telefoni i email adrese: , , 033/640 246, , , , ,
Bosna i Hercegovina


Poruke

Maida
Upisano: 21.05.2008
Poruka: Ovo je super fakultet. Vise detalja pronadjite na web-u!
Maida
Upisano: 21.05.2008
Poruka: Ovo je super fakultet. Vise detalja pronadjite na http://www.pmf.unsa.ba/
Maida
Upisano: 21.05.2008
Poruka: PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET SARAJEVO Prirodno-matematički fakultet je najviša naučno-nastavna ustanova u oblasti temeljnih prirodnih i matematičkih nauka, čiji začeci sežu u 1950. godinu, kada su nastavno-naučni odsjeci prirodnih i matematičkih nauka bili u sastavu Filozofskog fakulteta. Od 1960. godine, odlukom Narodne Republike Bosne i Hercegovine (Službeni list broj 50/60) Prirodno-matematički fakultet je izdvojen iz okvira Filozofskog fakulteta i postao samostalna naučno-nastavna ustanova, koja objedinjava prirodne i matematičke nauke u čijem sastavu se nalaze naučno-nastavni odsjeci za: biologiju, fiziku, geografiju, hemiju i matematiku. Svaki nastavno-naučni odsjek predstavlja zaokruženu nastavnu i naučnu cjelinu, koja se sastoji iz nastavno-naučnih katedara i naučno-istraživačkih centara. Na Fakultetu je do sada diplomu visoke stručne spreme steklo 5767 kandidata, a diplomu prvog stepena 970 studenata. Na prirodno-matematičkom fakultetu magistriralo je 313 magistranata, a diplomu doktora bioloških, fizičkih, geografskih, hemijskih i matematičkih nauka stektlo je 236 doktoranata. Na Fakultetu u toku 2008. godine u stalnom radnom odnosu uposleno je: 15 redovnih profesora, 15 vanrednih profesora, 24 docenta i 1 predavač. U stalnom radnom odnosu radi 14 viših asistenata od toga 3 da doktoratom nauka i 11 sa magisterijem prirodnih i matematičkih nauka. Na Fakultetu je uposlen 31 asistent i 2 stručna saradnika. U nastavno-naučnom procesu uključeno je 17 laboranata od koijh je 5 viših laboranata. Na Fakultetu je uposleno 54 radnika koji ne učestvuju u nastavno-naučnom i naučno-istraživačkom procesu. Prirodno-matematički fakultet je neprekidno obavljao svoju nastavno-naučnu misiju i tokom minulih ratnih godina (1992-1995.), kada je na Fakultetu radilo 50 doktora i 13 magistara nauka. Imopozantan broj naučnog kadra iz oblasti prirodnih i matematičkih nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu uspio je održati kontinuitet, ne samo svoga vlastitog rada, već biti i oslonoac rada većine visokokolskih institucija na Univerzitetu u Sarajevu. Danas je Priordno-matematički fakultet respektabilna visokoškolska ustanova, ne samo na Univerzitetu u Sarajevu, već i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Rezultati nastavno-naučnog kadra Fakulteta iz oblasti naučno-nastavnog i naučno-istraživačkog rada prepoznatljivi su i van granica države Bosne i Hercegovine. Prirodno-matematičke oblasti i nauke su matične brojnim visokoškolskim organizacijama na Univerzitetu u Sarajevu, kao i drugim fakultetima širom Bosne i Hercegovine. Nastavno-naučni kadar Prirodno-matematičkog fakulteta ugovorno je vezan za izvođenje nastavno-naučnog procesa i na fakultetima drugih univerzitete. Prirodno-matematički fakultet vodi uspješnu saradnju i sa drugim fakultima na Univerzitetu u Sarajevu i univerzitetima širom Bosne i Hercegovine. Pored toga Fakultet vodi uspješnu saradnju i sa drugim univerzitetima izvan Bosne i Hercegovine. Prirodno-matematički fakultet je duboko ušao u realizaciju Bolonjskog procesa. U akademskoj 2007/08. godini studenti završavaju III godinu (prvi ciklus) po Bolonjskim propisima. Postojeći nastavni plan i program sadržajno je izmijenjen u odnosu na prebolonjski nastavni plan i nastavni program. Na odsjecima su uvedeni novi smjerovi, koji su studij na Priordno-matematičkom fakultetu učinili veoma atraktivnim. Prema Bolonjskim kriterijumima na Prirodno-matematičkom fakultetu u ak. 2007/08. godini upisano je 1611 studenata od čega na: biologiji studira 464, fizici 149, geografiji 375, hemiji 352 i matematici 271 studenta. Do sada je Fakultet realizirao veliki broj naučno-istraživačkih projekata, koji su objedinjavali brojne naučnike iz zemlje i inozemstva. Fakultet prednjači i u oblasti popularizacije nauke. U zgradama Prirodno-matematičkog fakulteta smještena su strukovna nevladina i nestranačka udruženja / društva, koja objedinjavaju i unapređuju nastavni proces školskih predmeta, koje baštini Prirodno-matematički fakultet.